«  Themanummer Blue Economy

Redactie tijdschrift S+RO

Een nummer over systeemdenken in de ruimtelijke sector, de circulaire stad, energielandschappen en de veranderende houding tussen burger en economie. Met bijdragen van o.a. Gunter Pauli, Jan Jongert, Duzan Doepel, Jan Rotmans & Joost Beunderman.

stedelijke ontwikkeling, nieuws, transitie, publicaties & lezingen, 2013, duurzaamheid  ]Duurzaamheid verschiet van kleur; groen verandert in blauw. Blauw is de kleur van de aarde als je er vanaf grote afstand naar kijkt. In de Blue Economy wordt slimmer gebruikt gemaakt van lokaal aanwezige materialen, energie, arbeid en natuurlijke technieken. Deze manier van denken en doen resulteert niet alleen in het kweken van paddenstoelen op koffiedik maar is ook op grotere schaal van invloed op stad en ommeland, zo laat de S+RO-special over Blue Economy zien:

Iris Schutten: Blauwe economie, systeemdenken in de ruimtelijke sector
Duurzaamheid verschiet van kleur; groen verandert in blauw. Hierbij wordt slimmer gebruikt gemaakt van lokaal aanwezige materialen, energie, arbeid en natuurlijke technieken. Lineaire processen veranderen in circulaire processen, de consumer society in een civic economy en financieel rendement in maatschappelijk rendement, met als uiteindelijk resultaat zowel economische kansen als een schoner milieu en socialer samenleving.

Gunter Pauli: Herindustrialisatie op eigen kracht.
De Blauwe economie biedt concrete voorstellen om de plaatselijke economie opnieuw op gang te brengen en gemeenschappen nieuw leven in te blazen.

Jan Jongert: De stad als ecosysteem
Uitwisseling tussen bestaande stromen door slimme verbindingen te leggen. Zo realiseert deBluwe Economie meervoudig profijt voor lokale belanghebbenden, en ontstaat een stedelijk ecosysteem.

Thea van Kemenade: Water-Rijk-Park Lingezegen
Hoe in Park Lingezegen een innovatief waterenergiesysteem waterberging koppelt aan waterzuivering  en aan fosfaat-, nitraat- en energiewinning.

Duzan Doepel: Towards a circular, inclusive economy
Beschrijving van twee Rotterdamse projecten waarbij grondsanering, renovatie, biodbased bouwen, verduurzaming en educatie aam elkaar gekoppeld worden.

Jasper Hugtenburg: Voorbij de illusie: het energielandschap
E kunnen onze directe omgeving veel meer als energieleverancier zien met kansen voor het ruimtelijk ontwerp.

Joost Beunderman: Geen Blauwe Economie zonder burgerproductie
Het efficiënter gebruiken van fysieke grondstoffen en meervoudige waardecreatie zijn belangrijk, maar worden nog krachtiger als ook de verhouding tussen burger en economie verandert.

Chris Roorda, Marleen Lodder & Jan Rotmans: Nieuwe rollen, nieuwe uitdagingen
De praktijk van gebiedsontwikkeling is in transitie. Het gaat om nieuwe manieren van (samen)werken, nieuwe rollen en nieuwe spelers.

Te bestellen via Platform 31

gepubliceerd op: 24 december 2013