«  Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening

Curator voor Ruimtevolk Expeditie 29-11-2012

RUIMTEVOLK Expeditie is een jaarlijks terugkerend innovatiefestival voor (nieuwe) ruimtelijke vraagstukken. Op de Expeditie draait het om kennisontwikkeling en -deling voor en door professionals in de ruimtelijke sector en verwante disciplines. Naast het verkennen van nieuwe ruimtelijke themas, innovaties en inspirerende projecten is de Expeditie zo opgezet dat professionals en organisaties actief kunnen bijdragen aan programma.

stedelijke ontwikkeling, nieuws, publicaties & lezingen, tussentijd, 2012  ]Nieuw eigenaarschap in de Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet langer het exclusieve domein van overheden, beleggers, ontwikkelaars en corporaties, of van planologen, sociaal geografen, stedenbouwkundigen en architecten. Nieuwe spelers betreden het speelveld en oude spelers zijn een andere rol gaan spelen of worden daar door de crisis toe gedwongen. Er vindt een verschuiving plaats van top-down naar bottom-up, van het plannen naar eindbeelden, naar het organiseren van kleinschalige en organische ontwikkelingen. We kunnen voorzichtig spreken van een paradigmaverschuiving in de Nederlandse planningscultuur. Traditionele modellen, rollen en processen worden vervangen door nieuwe en een nieuw eigenaarschap ontpopt zich in de (nieuwe) ruimtelijke opgaven. Over de kansen en nieuwe perspectieven die deze ontwikkeling voor wijken, dorpen en steden met zich meebrengt gaat Expeditie 2012.


Keynotes

Vast onderdeel van de Expeditie is een aantal keynotes van visionaire sprekers. Een deel van deze sprekers is niet direct werkzaam in de ruimtelijke sector, maar kijkt vanuit zijn of haar rol en positie wel regelmatig naar het functioneren van ontwikkelingen, projecten en partijen in het ruimtelijk domein. Deze sprekers worden uitgedaagd om vanaf de zijlijn professionals mee te nemen in nieuwe maatschappelijke perspectieven en opgaven en om een reflectie te geven op de uitdagingen en het functioneren van de sector. Keynote sprekers zijn: Jan Rotmans, Ronald van den Hoff en Faris Tabarki.

Deelsessies

In een zestal deelsessies wordt het centrale thema nieuw eigenaarschap op interactieve wijze voor een aantal ruimtelijke opgaven dieper verkend aan de hand van inspirerende bijdragen, voorbeeldprojecten en discussie. De geselecteerde ruimtelijke uitdagingen zijn
A) Nieuw ondernemerschap in de stad
B) Creatieve coalities op het platteland
C) De duurzame buurt
D) Van woonconsument naar woonprosumer
E) De nieuwe sociale opgaven
F) Tijdelijkheid als permanente kans 

De deelsessies worden mede georganiseerd door bloggers Pieter Buisman (DHV), Bas Breman (Alterra, Wageningen UR), Errik Buursink (gemeente Amsterdam), Iris Schutten (Architectuurstudio Iris Schutten) en Joost Beunderman (Research 00:, Urhahn Urban Design).

Deelnemers brengen en halen kennis en worden gestimuleerd om te participeren in het RUIMTEVOLK kennisnetwerk.

De eerste aflevering van Expeditie vindt plaats op donderdag 29 november 2012, in TROUW, Amsterdam.


Dit unieke festival is in 2012 in het leven geroepen ter ere van het 5-jarig bestaan van RUIMTEVOLK.

Meer informatie en aanmelden: http://ruimtevolk.nl/expeditie-2012/

gepubliceerd op: 10 juli 2012